Skip to main content

Table 3 Chinese medicines recommended for the treatment of HMFD by the Chinese government

From: Chinese herbal medicines as a source of molecules with anti-enterovirus 71 activity

Classification of HMFD

CM syndrome

Chinese medicine

Composition

General

Dampness and heat in lung and spleen

Gan Lu Xiao Du Dan decoction

Forsythia suspense (Lian Qiao), Lonicera japonica (Jin Yin Hua), Scutellaria baicalensis (Huang Qin), Artemisia apiacea (Qing Hao), Fructus Arctii (Niu Bang Zi), Agastache rugosa (Huo Xiang), Eupatorium fortune (Pei Lan), Ricepaperplant Pith (Tong Cao), barley (Yi Mi), talcum (Hua Shi), Glycyrrhiza uralensis (Gan Cao), Imperata cylindrical (Bai Mao Gen)

Lan Qin oral liquid

Indigowoad root (Ban Lan Gen), Scutellaria baicalensis (Huang Qin), Gardenia jasminoides Ellis (Zhi Zi), Phellodendron amurense (Huang Bai), Sterculia lychnophora (Pang Da Hai)

Xiao Er Chi Qiao Qing Re granule

Forsythia suspense (Lian Qiao), Semen Sojae Praeparatum (Dan Dou Chi), Mentha haplocalyx (Bo He), Schizonepeta (Jing Jie), Gardenia jasminoides Ellis (Zhi Zi), Rheum rhabarbarum (Da Huang), Artemisia apiacea (Qing Hao), red peony root (Chi Shao), Areca catechu (Bing Lang), Mangnolia officinalis(Hou Po), Scutellaria baicalensis (Huang Qin), Pinellia ternate (Ban Xia), Bupleurum chinense (Chai Hu), Glycyrrhiza uralensis (Gan Cao)

Jin Lian Qing Re effervescent tablets

Trollius chinensis (Jin Lian Hua), Folium isatidis (Da Qing Ye), gypsum (Shi Gao), Anemarrhena asphodeloides (Zhi Mu), Scrophularia ningpoensis (Xuan Shen), Semen armeniacae amarae (Ku Xing Ren)

Kang Bing Du oral liquid

Indigowoad root (Ban Lan Gen), gypsum (Shi Gao), Arbados aloe (Lu Hui), Rehmannia glutinosa (Sheng Di Huang), Curcuma aromatic (Yu Jin), Anemarrhena asphodeloides (Zhi Mu), Acorus gramineus (Shi Chang Pu), Pogostemon cablin (Guang Huo Xiang), Forsythia suspense (Lian Qiao)

Stagnation and steaming of damp-heat

Qing Wen Bai Du decoction

Forsythia suspense (Lian Qiao), Gardenia jasminoides Ellis (Zhi Zi), Scutellaria baicalensis (Huang Qin), Coptis chinensis (Huang Lian), gypsum (Shi Gao), Anemarrhena asphodeloides (Zhi Mu), Salivia chinensis (Dan Pi), red peony root (Chi Shao), barley (Yi Mi), Dioscoreae hypoglaucae (Chuan Bi Xie), buffalo horn (Shui Niu Jiao)

Xin Xue Dan

Lodestone (Ci Shi), gypsum (Shi Gao), talcum (Hua Shi), gypsum rubrum (Han Shui Shi), saltpeter (Xiao Shi), mirabilite (Mang Xiao), Gardenia jasminoides Ellis (Zhi Zi), Lophatherum gracile (Dan Zhu Ye), Cimicifugae foetidae (Sheng Ma), Andrographis paniculata (Chuan Xin Lian), pearl powder(Zhen Zhu Ceng Fen), Lignum aquilariae resinatrm (Chen Xiang), calculus bovis (Niu Huang), borneol (Bing Pian)

Re Du Ning injection

Artemisia apiacea (Qing Hao), Lonicera japonica (Jin Yin Hua), Gardenia jasminoides Ellis (Zhi Zi)

Xi Yan Ping injection

Andrographolide sulfonate

Dan Shen injection

Salvia miltiorrhiza (Dan Shen)

Severe

Toxic-heat stirring wind

Ling Yang Gou Teng decoction

Cornu saigae tataricae (Ling Yang Jiao), Uncaria tomentosa (Gou Teng), Gastrodia elata (Tian Ma), gypsum (Shi Gao), Coptis chinensis (Huang Lian), Gardenia jasminoides Ellis (Zhi Zi), Rheum rhabarbarum (Da Huang), Flos chrysanthemi (Ju Hua), barley (Yi Mi), Buthus martensi kirsch (Quan Xie), silkworm larvae (Bai Jiang Can), concha ostreae (Sheng Mu Li)

An Gong Niu Huang Wan

Calculus bovis (Niu Huang), buffalo horn (Shui Niu Jiao), musk (She Xiang), borneol (Bing Pian), pearl (Zhen Zhu), cinnabar (Zhu Sha), realgar (Xiong Huang), Coptis chinensis (Huang Lian), Scutellaria baicalensis (Huang Qin), Gardenia jasminoides Ellis (Zhi Zi), Curcuma aromatic (Yu Jin)

Xin Xue Dan

See above

Re Du Ning injection

See above

Tan Re Qing injection

Scutellaria baicalensis (Huang Qin), bear gall powder (Xiong Dan Fen), cornu gorais (Shan Yang Jiao), Lonicera japonica (Jin Yin Hua), Forsythia suspense (Lian Qiao)

Xi Yan Ping injection

See above

Urgent

Fading in heart-Yang, and lung qi

Shen Fu decoction

Panax ginseng (Ren Shen), Aconiti carmichaeli (Fu Zi), Cornus officinalis (Shan Zhu Yu)

Shen Mai injection

Radix Ginseng rubra (Hong Shen), Ophiopogon japonicas (Mai Dong)

Shen Fu injection

Radix Ginseng rubra (Hong Shen), Aconiti carmichaeli (Fu Zi)

Recovering

Insufficient qi yin and residue of pathogenic factors

Sheng Mai San

Panax ginseng (Ren Shen), Schisandra chinensis (Wu Wei Zi), Ophiopogon japonicas (Mai Dong), Polygonatum odoratum (Yu Zhu), Artemisia apiacea (Qing Hao), Cydonia lagenaria Lois. (Mu Gua), Radix clematidis (Wei Ling Xian), Angelica sinensis (Dang Gui), loofah sponge (Si Gua Luo), Glycyrrhiza uralensis (Gan Cao)

Surgical

Oropharyngeal ulcer

Qing Dai San

Borneol (Bing Pian), Mentha haplocalyx (Bo He), Acacia catechu (Er Cha), Glycyrrhiza uralensis (Gan Cao), Coptis chinensis (Huang Lian), borax (Peng Sha), Indigo naturalis (Qing Dai), Depositum urinae Hominis (Ren Zhong Bai)

Shuang Liao Hou Feng San

Pearl (Zhen Zhu), calculus bovis (Niu Huang), borneol (Bing Pian), Coptis chinensis (Huang Lian), Sophorae subprostratae (Shan Dou Gen), Glycyrrhiza uralensis (Gan Cao), Indigo naturalis (Qing Dai), Depositum urinae Hominis (Ren Zhong Bai), gypsum rubrum (Han Shui Shi)

Bing Peng San

Borneol (Bing Pian), borax (Peng Sha), cinnabar (Zhu Sha), weathered sodium sulfate (Xuan Ming Fen)