Skip to main content

Table 4 Potential effects of the herbs contained in the ten most common formulae prescribed by CM practitioners for treating Alzheimer’s disease

From: Patterns of Chinese medicine use in prescriptions for treating Alzheimer’s disease in Taiwan

Herbal formulae Constituents
Bu-Zhong-Yi-Qi-Tang a, b, c, d Astragali Radix Cruda (Huang-qi),Ginseng Radix (Ren-shen) a, b, c, d , Glycyrrhizae Radix cum Liquido Fricta (Zhi-gan-cao), Atractylodis MacrocephalaeRhizoma (Bai-zhu), Angelicae Sinensis Radix Integra (Dang-gui) a, c, d , CitriReticulatae Pericarpium (Chen-pi), Cimicifugae Rhizoma (Sheng-ma), Bupleuri Radix (Chai-hu), Zingiberis Rhizoma Recens (Sheng-jiang), Jujubae Fructus (Da-zao)
Ji-Sheng-Shen-Qi-Wan a, c Rehmanniae Radix (Di-huang), Poria cum (Fu-ling) a, c , Corni Fructus (Shan-zhu-yu), Dioscoreae Rhizoma (Shan-yao), Moutan Cortex (Mu-dan-pi), Alismatis Rhizoma (Ze-xie), Aconiti Radix Lateralis (Fu-zi), Cinnamomi Cortex (Rrou-gui), Achyranthis Bidentatae Radix (Huai-niu-xi), Plantaginis Semen (Che-qian-zi)
Ma-Zi-Ren-Wan a, c Cannabis Fructus (Ma-zi-ren), Rhei Radix et Rhizoma (Da-huang) c , Paeoniae Radix Alba (Bai-shao) a , Aurantii Fructus Immaturus (Zhi-shi), Magnoliae Officinalis Cortex (Hou-po), Armeniacae Semen (Xing-ren)
Tian-Wang-Bu-Xin-Dan a, b, c, d Rehmanniae Radix (Di-huang), Ginseng Radix (Ren-shen) a, b, c, d , Polygalae Radix (Yuan-zhi) c , Scrophulariae Radix(Xuan-shen), Platycladi Semen (Bai-zi-ren), Platycodonis Radix (Jie-geng), Asparagi Radix (Tian-men-dong), Salviae Miltiorrhizae Radix (Dan-shen) c , Ziziphi Spinosi Semen (Suan-zao-ren), Ophiopogonis Radix (Mai-men-dong), Poria cum PiniRadice (Fu-shen) a, c , Angelicae Sinensis Radix Integra (Dang-gui) a, c, d , Schisandrae Fructus (Wu-wei-zi)
Gan-Mai-Da-Zao-Tang Glycyrrhizae Radix Cruda (Zhi-gan-cao),Jujubae Fructus (Da-zao), Tritici Semen (Xiao-mai)
Sheng-Mai-San a, b, c, d Ginseng Radix (Ren-shen) a, b, c, d ,Ophiopogonis Radix (Mai-men-dong), Schisandrae Fructus (Wu-wei-zi)
Tian-Ma-Gou-Teng-Yin a, c Gastrodiae Rhizoma (Tian-ma) c , Uncariae Ramulus cum Uncis (Gou-teng) a , Haliotidis Concha (Shi-jue-ming), Gardeniae Fructus(Shan-zhi-zi), Scutellariae Radix (Huang-qin), Eucommiae Cortex (Du-zhong), Loranthiseu Visci Ramus (Sang-ji-sheng), LeonuriHerba (Yi-mu-cao), PolygoniMultiflori Caulis (Ye-jiao-teng), Achyranthis Bidentatae Radix (Huai-niu-xi), Poria cum Pini Radice (Fu-shen) a, c
Liu-Wei-Di-Huang-Wan c Rehmanniae Radix (Di-huang), Poria cum (Fu-ling) c , CorniFructus (Shan-zhu-yu), DioscoreaeRhizoma (Shan-yao), Moutan Cortex (Mu-dan-pi), AlismatisRhizoma (Ze-xie)
Qi-Bao-Mei-Ran-Dan a, c, d PolygoniMultiflori Radix (He-shou-wu), AchyranthisBidentatae Radix (Huai-niu-xi), AngelicaeSinensis Radix Integra (Dang-gui) a, c, d , Poria cum (Fu-ling), Cuscutae Semen (Tu-si-zi), LyciiFructus (Gou-qi-zi), PsoraleaeFructus (Po-gu-zhi)
Tao-Hong-Si-Wu-Tang a, c, d Persicae Semen (Yao-ren), Carthamustinctorius Flos (Hong-hua), Angelicae Sinensis Radix Integra (Dang-gui) a, c, d , Chuanxiong Rhizoma (Chuan-xiong), Paeoniae Radix Alba (Bai-shao) a , Rehmanniae Radix (Di-huang)
  1. a Formula containing a single herb that might promote the neurotransmitter acetylcholine
  2. b Formula containing a single herb that might inhibit the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor
  3. c Formula containing a single herb that might reduce the β-amyloid
  4. d Formulae containing a single herb that might decrease the Tau protein