Skip to main content

Table 5 Representative prescriptions containing fecal medicines recorded in official drug standards

From: Fecal medicines used in traditional medical system of China: a systematic review of their names, original species, traditional uses, and modern investigations

Fecal medicine Traditional medical system The number of preparations The name of prescriptions Drug standard Refs.
Wu-Ling-Zhi TCM 15 Shi-Xiang-Zhi-Tong Pills; Tong-Jing Pills; Shao-Fu-Zhu-Yu Pills; Xiao-Jin Pills; Shi-Er-Wei-Yi-Shou Powder; Er-Shi-Wu-Wei-Song-Shi Pills; Qi-Wei-Tie-Xie Pills; Jiu-Qi-Niao-Tong Pills; Ping-Xiao Pills; Hua-Zheng-Hui-Sheng Tablets; Feng-Liao-Xing-Feng-Shi-Die-Da Wine; Yang-He-Jie-Ning Plaster; Tong-Jing-Bao Granules; Jie-Bai Pills; Bing-Lang-Si-Xiao Pills Chinese Pharmacopoeia, 2015ed [7]
Can-Sha TCM 2 Shu-Jing-Huo-Luo Wine; Feng-Liao-Xing-Feng-Shi-Die-Da Wine Chinese Pharmacopoeia, 2015ed [7]
Ye-Ming-Sha TCM 1 Huang-Lian-Yang-Gan Pills Chinese Pharmacopoeia, 2015ed [7]
Jiu-Fen Tibetan EM 12 Shi-Wei-Jiu-Fen Powder; Er-Shi-Jiu-Wei-Neng-Xiao Powder; Jian-Hua-Mu-Xiang Pills; Shi-San-Wei-Mu-Xiang Pills; Shi-San-Wei-Shi-Liu Pills; De-Ma-Shi-San-Wei-Shi-Liu Pills; Shi-San-Wei-Mu-Xiang Powder; Jia-Wei-Bai-Yao Pills; Qu-Hui Pills; Qu-Han-Quan-Lü Powder; Song-Shi-Da-Peng Pills; Shi-San-Wei-Qing-Lan Pills Drug Standards of Tibetan Medicines; Tibetan Medicine Standards [6, 35]
Hei-Bing-Pian Tibetan EM 14 Shi-Wei-Hei-Bing-Pian Powder; Shi-Yi-Wei-Jin-Se Pills; Shi-Wu-Wei-Zhi-Xie-Mu Powder; Gan-Lu-Ling Pills; Er-shi-Si-Wei-A-Wei Powder; Shi-Yi-Wei-He-Zi Powder; Shi-San-Wei-Di-Da Powder; Niu-Huang-Qing-Peng Pills; He-Zi-Neng-Xiao Pills; He-Zi-Qing Peng-Pills; Jin-Se-Di-Da Pills; Er-shi-Jiu-Wei-Qiang-Huo Powder; Shi-San-Wei-Shu-Tu-Qing-Peng Powder; Shi-Yi-Wei-Jin-Se Powder Drug Standards of Tibetan Medicines; Tibetan Medicine Standards [6, 35]
Wu-Ling-Zhi Mongolian EM 23 Yun-Xiang-Shi-Wu-Wei Pills; Zhi-Li-Shi-Wei-Hei Pills; Niu-Huang-Shi-San-Wei Pills; Wen-Guan-Mu-Shi-Wei Powder; Ji-Xiang-An-Kun Pills; Li-Gan-He-Wei Pills; He-Zi-Wu-Wei Capsules; Bu-Sheng-Jian-Wei-Er-Shi-Yi Pills; Feng-Xiang-Zhi-Shi-Wei Pills; Cao-Guo-Jian-Pi Pills; Ha-Dun-Hai-Lu-Mu-Le-Shi-San-Wei Pills; Ha-Dun-Hai-Lu-Mu-Le-Jiu-Wei Pills; Jian-Wei-Shi-Wei Pills; Jian-Pi-Wu-Wei-Pills; Qing-Gan-Qi-Wei Powder; Tiao-Yuan-Da-Bu-Er-Shi-Wu-Wei Decoction; Ju-Hua-Qi-Wei Capsules; Qing-Gan-Jiu-Wei Powder; Qing-Shen-Re-Shi-Wei Powder; Qing-Wen-Shi-Er-Wei Pills; Qing-Wen-Zhi-Tong-Shi-Si-Wei Pills; Qing-Wen -Li-Dan-Shi-San-Wei Pills; Xi-Hong-Hua-Shi-Liu-Wei Powder Drug Standards of Mongolian Medicines [90]
Hei-Bing-Pian Mongolian EM 7 Zhi-Li-Shi-Wu-Wei Pills; He-Zi-Wu-Wei Capsules; A-Na-Ri-Ba-Wei Powder; Ha-Ri-Shi-Er-Wei Powder; Ha-Dun-Hai-Lu-Mu-Le-Shi-San-Wei Pills; Qing-Gan-Er-Shi-Qi-Wei Pills; Shi-Wei-Hei-Bing-Pian Powder Drug Standards of Mongolian Medicines [90]
Ye-Ming-Sha Mongolian EM 1 Ming-Mu-Shi-Liu Pills Drug Standards of Mongolian Medicines [90]
Long-Xian-Xiang Uygur EM 1 Yi-Mu-Sa-Ke Tablets Drug Standards of Uygur Medicines [92]