Skip to main content

Articles

Page 1 of 23

 1. Resident microglia- and peripheric macrophage-mediated neuroinflammation plays a predominant role in the occurrence and development of ischemic stroke. Microglia undergo polarization to M1/M2-like phenotype un...

  Authors: Qiong Zhao, Lu Chen, Xin Zhang, Hua Yang, Yi Li and Ping Li
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:86
 2. Liguzinediol (Lig) has emerged as a promising candidate for mitigating Doxorubicin (DOX)-induced cardiotoxicity, a significant limitation in the clinical application of this widely used antineoplastic drug kno...

  Authors: Weijie Zhu, Naqi Lian, Jia Wang, Fengming Zhao, Bowen Liu, Jiaxing Sheng, Chenyan Zhang, Xuan Zhou, Wenbai Gao, Chen Xie, Haoyu Gu, Yuxin Zhang, Mianli Bian, Miao Jiang and Yu Li
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:85
 3. Low immunity and sleep disorders are prevalent suboptimal health conditions in contemporary populations, which render them susceptible to the infiltration of pathogenic factors. LJC, which has a long history i...

  Authors: Mei Rong, Jiu-Jie Jia, Min-Qiu Lin, Xing-Li-Shang He, Zhi-Yi Xie, Ning Wang, Ze-Hua Zhang, Ying-Jie Dong, Wan-Feng Xu, Jia-Hui Huang, Bo Li, Ning-Hua Jiang, Gui-Yuan Lv and Su-Hong Chen
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:84
 4. Respiratory syncytial virus (RSV)-induced lung inflammation is one of the main causes of hospitalization and easily causes disruption of intestinal homeostasis in infants, thereby resulting in a negative impac...

  Authors: Yu-Zhuo Wu, Qian Zhang, Hua Li, Cheng-Xi Jiang, Xiao-Kun Li, Hong-Cai Shang and Sheng Lin
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:83
 5. Heart failure (HF) is characterized by a disorder of cardiomyocyte energy metabolism. Xinbao Pill (XBW), a traditional Chinese medicine formulation integrating “Liushen Pill” and “Shenfu Decoction,” has been a...

  Authors: Linjie Pan, Zhanchi Xu, Min Wen, Minghui Li, Dongxin Lyu, Haiming Xiao, Zhuoming Li, Junhui Xiao, Yuanyuan Cheng and Heqing Huang
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:82
 6. Psoriasis is a long-term inflammatory skin disease. A novel herbal formula containing nine Chinese herbal medicines, named Inflammation Skin Disease Formula (ISDF), has been prescribed in clinics for decades.

  Authors: Lan Wang, Yao-Xing Dou, Qiu-Xia Yu, Zhen Hu, Siu-Po Ip, Yan-Fang Xian and Zhi-Xiu Lin
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:81
 7. Metabolic dysfunction-associated fatty liver disease (MAFLD) is a prevalent chronic liver disease worldwide. Si-Wu-Tang (SWT), a traditional Chinese medicine decoction has shown therapeutic effects on various ...

  Authors: Xiaoyong Xue, Le Wang, Ruiyu Wu, Yufei Li, Runping Liu, Zhi Ma, Kexin Jia, Yinhao Zhang and Xiaojiaoyang Li
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:79
 8. Saiga antelope horn (SAH) is a traditional Chinese medicine for treating febrile seizure (FS) with precise efficacy, but its mechanism of action and functional substances are still unclear. Given the need for ...

  Authors: Wenxing Wu, Wencong Song, Jingjing Zhao, Sheng Guo, Min Hong, Jie Zheng, Yongqing Hua, Peng Cao, Rui Liu and Jin-ao Duan
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:78
 9. Repair of acute kidney injury (AKI) is a typical example of renal regeneration. AKI is characterized by tubular cell death, peritubular capillary (PTC) thinning, and immune system activation. After renal tubul...

  Authors: Denglu Zhang, Huihui Jiang, Xianzhen Yang, Sanxia Zheng, Yi Li, Shuai Liu and Xiangdong Xu
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:77
 10. Chrysanthemum morifolium Ramat, a traditional Chinese medicine, has the effects on liver clearing, vision improving, and anti-inflammation. C. morifolium and probiotics have been individually studied for their be...

  Authors: Xinxin Gao, Zhigang Zhu, Yiyang Bao, Yifan Li, Weize Zhu, Xiaofang He, Xinyu Ge, Wenjin Huang, Hao Wang, Wenjing Wei, Jun Du, Liang Chen, Houkai Li and Lili Sheng
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:76
 11. Myocardial infarction (MI) poses a global public health challenge, often associated with elevated mortality rates and a grim prognosis. A crucial aspect of the inflammatory injury and healing process post-MI i...

  Authors: Zhi-jun Lin, Xin Dong, Huan He, Jia-lin Jiang, Zhuo-ji Guan, Xuan Li, Lu Lu, Huan Li, Yu-sheng Huang, Shao-xiang Xian, Zhong-qi Yang, Zi-xin Chen, Hong-cheng Fang and Ling-jun Wang
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:75
 12. The restoration of cerebrovascular regulation and improvement of cerebral blood flow in ischaemic regions are crucial for improving the clinical prognosis after stroke. An-Gong-Niu-Huang-Wan (AGNHW) is a famou...

  Authors: Xiao Zhang, Jiamin Pei, Luping Xue, Zhe Zhao, Renhao Xu, Cong Zhang, Cong Zhang, Lijie Fu, Xiangjian Zhang and Lili Cui
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:73
 13. L-type calcium channels (LTCCs), the largest subfamily of voltage-gated calcium channels (VGCCs), are the main channels for Ca2+ influx during extracellular excitation. LTCCs are widely present in excitable cells...

  Authors: Fangfang Xu, Wanna Cai, Bo Liu, Zhenwen Qiu and Xiaoqi Zhang
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:72
 14. Traditional Chinese Medicine (TCM) defines constitutions which are relevant to corresponding diseases among people. As one of the common constitutions, Yin-deficiency constitution influences a number of Chinese p...

  Authors: Jing Li, Yingying Zhai, Yanqi Cao, Yifan Xia and Ruoxi Yu
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:71
 15. Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino, commonly known as “southern ginseng”, contains high amounts of ginsenoside derivatives and exhibits similar biological activities with Panax ginseng (C. A. MEY) (ginseng),...

  Authors: Linlan Hu, Xin Zhao, Xian He, Yafei Guo, Hanxiao Cheng, Shaoting Chen, Guangde Zhou, Jiabo Wang and Yawen Lu
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:70
 16. Postmenopausal osteoporosis is a chronic metabolic bone disease caused by excessive osteoclast formation and function. Targeting osteoclast differentiation and activity can modulate bone resorption and allevia...

  Authors: Cong Wang, Rong Zeng, Yong Li and Rongxin He
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:69
 17. Myocarditis refers to an autoimmune inflammatory response of the myocardium with characterization of self-reactive CD4+ T cell activation, which lacks effective treatment and has a poor prognosis. Acacetin is ...

  Authors: Yang Lu, Yu-Wei Wu, Jiu Pu, Qiong-Feng Wu, Qian Dong, Ning Zhao, Gui-Rong Li and Yi-Mei Du
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:68
 18. Thesium chinense Turcz. (Named as Bai Rui Cao in Chinese) and its preparations (e.g., Bairui Granules) have been used to treat inflammatory diseases, such as acute mastitis, lobar pneumonia, tonsillitis, coronavi...

  Authors: Guang-Cheng Peng, Jin-Hua Hao, Yue-Qin Guan, Ying-Yue Wang, Ming-Jie Liu, Guo-Hui Li, Zhen-Peng Xu, Xue-Sen Wen and Tao Shen
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:67
 19. Cimicifugae Rhizoma, generally known as “Sheng Ma” in China, has great medicinal and dietary values. Cimicifugae Rhizoma is the dried rhizome of Cimicifuga foetida L., Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim. and Cimi...

  Authors: Qianqian Zhang, Wei Wei, Xingyue Jin, Jin Lu, Shujing Chen, Omachi Daniel Ogaji, Shaoxia Wang, Kunze Du, Yanxu Chang and Jin Li
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:66
 20. Chelidonium majus is a well-known traditional Chinese medicine, and has been reported of the effect in relieving cough and asthma. However, the mechanism of action is still unknown.

  Authors: Renguang Wang, Xintong Sui, Xin Dong, Liming Hu, Zhimeng Li, Hang Yu, Cuicui Li, Guoxin Ji and Shumin Wang
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:65
 21. As one of the most famous natural products, salvianolic acid A (SAA) is undergoing clinical trials for the treatments of angina pectoris and coronary heart disorders. However, the in vivo metabolites of SAA ha...

  Authors: Han Li, Ke Zhang, Wei Chen, Yuxuan Zhou, Jun Li, Yunfang Zhao and Yuelin Song
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:64
 22. Diabetic kidney disease (DKD) is a microvascular complication of diabetes mellitus, contributing to end-stage renal disease with limited treatment options. The development of DKD is attributed to podocyte inju...

  Authors: Ning Li, Xuenan Liu, Hao Wang, Yingling Duan, Yu Zhang, Ping Zhou, Haofu Dai and Tian Lan
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:63
 23. Shenma Jingfu Granule, a traditional Chinese medicine formula, has been used clinically for the treatment of cerebral circulation insufficiency. However, the mechanism involved in alleviating cerebral ischemia...

  Authors: Ruihua He, Yi Xu, Jingxue Liu, Jing Liu, Jing Chen, Xufang Wang, Lei Qiu and Jin Huang
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:62
 24. Chronic inflammation and metabolic dysfunction are key features of systemic aging, closely associated with the development and progression of age-related metabolic diseases. Bazi Bushen (BZBS), a traditional C...

  Authors: Xiaogang Shen, Mengnan Li, Yawen Li, Yuning Jiang, Kunxu Niu, Shixiong Zhang, Xuan Lu, Runtao Zhang, Zhiqin Zhao, Liangxing Zhou, Zhifang Guo, Siwei Wang, Cong Wei, Liping Chang, Yunlong Hou and Yiling Wu
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:61
 25. Idiopathic pulmonary fibrosis is a persistent disease of the lung interstitium for which there is no efficacious pharmacological therapy. Protodioscin, a steroidal saponin, possesses diverse pharmacological pr...

  Authors: Qian Zeng, Bin-bin Wen, Xin Liu, Yong-yu Luo, Zhen-gang Hu, Lei Huang, Xiao-hua Zhang, Xiao-ting Huang, Ting-ting Zhou, Xiao-xue Sang, Yu-yang Luo, Da-yan Xiong, Zi-qiang Luo, Wei Liu and Si-yuan Tang
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:60
 26. Myocardial ischemia/reperfusion injury (MIRI) is an important complication of reperfusion therapy, and has a lack of effective prevention and treatment methods. Oleuropein (OP) is a natural strong antioxidant ...

  Authors: Jia He, Liting Huang, Kaili Sun, Jilang Li, Shan Han, Xiang Gao, Qin-Qin Wang, Shilin Yang, Wen Sun and Hongwei Gao
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:59
 27. Danggui Sini decoction (DSD), a traditional Chinese medicine formula, has the function of nourishing blood, warming meridians, and unblocking collaterals. Our clinical and animal studies had shown that DSD can...

  Authors: Chen Chen, Jian-Lin Xu, Zhan-Cheng Gu, Shan-Shan Zhou, Guo-Li Wei, Jia-Lin Gu, Hai-Long Ma, Yan-Qi Feng, Zi-Wei Song, Zhan-Peng Yan, Shan Deng, Rong Ding, Song-Lin Li and Jie-Ge Huo
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:58
 28. Severe aplastic anemia (SAA) is a syndrome of bone marrow failure which is life-threatening. Recent studies have demonstrated that CD4 + T cell subsets, including T regulatory (Treg) and T helper 17 (Th17) cel...

  Authors: Huixuan Lan, Wei Qiu, Jie Wu, Zhijing Hu, Xiaomin Zhang and Lingling Zhu
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:55
 29. Lamiophlomis rotata (Benth.) Kudo (L. rotata), the oral Traditional Tibetan herbal medicine, is adopted for treating knife and gun wounds for a long time. As previously demonstrated, total iridoid glycoside extra...

  Authors: Xiaoyu Geng, Ying Wang, Huan Li, Liang Song, Chen Luo, Xiaojie Gu, Haixin Zhong, Huilin Chen, Xinzhu Chen, Jianwei Wang and Zheng Pan
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:53
 30. Ferroptosis, a non-apoptotic form of cell death induced by accumulation of free iron ions and lipid peroxidation, its importance for cancer treatment is gradually being recognized. Research on the anti-cancer ...

  Authors: Fangzhou Guo, Guoyuan Ling, Jianting Qiu, Jicheng Li, Yu Gan, YingYing Yu, Jiamei Tang, Ligen Mo and Haozhe Piao
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:52
 31. Ganoderma lucidum is a precious fungus, particularly valued for its dual use as both medicine and food. Ganoderic acids (GAs), the distinctive triterpenoids found in the Ganoderma genus, exhibit a wide range of p...

  Authors: Yupeng Du, Lixia Tian, Yu Wang, Zhenhao Li and Zhichao Xu
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:51
 32. The application of network formulaology and network pharmacology has significantly advanced the scientific understanding of traditional Chinese medicine (TCM) treatment mechanisms in disease. The field of herb...

  Authors: Yishu Liu, Xue Li, Chao Chen, Nan Ding, Peiyong Zheng, Xiaoyun Chen, Shiyu Ma and Ming Yang
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:50
 33. Respiratory diseases, marked by structural changes in the airways and lung tissues, can lead to reduced respiratory function and, in severe cases, respiratory failure. The side effects of current treatments, s...

  Authors: Tian Chen, Lu Ding, Meiru Zhao, Siyu Song, Juan Hou, Xueyan Li, Min Li, Kai Yin, Xiangyan Li and Zeyu Wang
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:49
 34. HBV infection can result in severe liver diseases and is one of the primary causes of liver cell carcinoma-related mortality. Liuwei Wuling tablet (LWWL) is a traditional Chinese medicine formula, with a prote...

  Authors: Zhixin Wu, Xiaomei Zhao, Ruisheng Li, Xinru Wen, Ye Xiu, Minjuan Long, Junjie Li, Xiuqin Huang, Jincai Wen, Xu Dong, Yingjie Xu, Zhaofang Bai, Xiaoyan Zhan and Xiaohe Xiao
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:48
 35. As an important part of medical science, Traditional Chinese Medicine (TCM) attracts much public attention due to its multi-target and multi-pathway characteristics in treating diseases. However, the limitatio...

  Authors: Mengmeng Wang, Fengting Yin, Ling Kong, Le Yang, Hui Sun, Ye Sun, Guangli Yan, Ying Han and Xijun Wang
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:47
 36. Stroke is a leading cause of mortality and disability with ischemic stroke being the most common type of stroke. Salvianolic acid C (SalC), a polyphenolic compound found in Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma,...

  Authors: Wenbo Guo, Xiaojing Xu, Yulin Xiao, Jiatian Zhang, Peiqiang Shen, Xiaoyan Lu and Xiaohui Fan
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:46
 37. Cutaneous melanoma is a kind of skin malignancy with low morbidity but high mortality. Cryptotanshinone (CPT), an important component of salvia miltiorrhiza has potent anti-tumor activity and also indicates thera...

  Authors: Qiong Chen, Yang Liu, Yunxuan Zhu, Ziyan Zhu, Jueyao Zou, Yanhong Pan, Yin Lu and Wenxing Chen
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:45
 38. This study aimed to investigate the rates and causality of patient-reported adverse events (AEs) associated with concomitant Chinese Herbal Medicine (CHM) and Western Medicine prescription drug (WMPD) consumpt...

  Authors: Chester Yan Jie Ng, Yan Zhao, Ning Wang, Kwan Leung Chia, Chun Huat Teo, William Peh, Pansy Yeo and Linda L. D. Zhong
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:44
 39. Myocardial ischemia–reperfusion can further exacerbate myocardial injury and increase the risk of death. Our previous research found that the paraventricular nucleus (PVN) of the hypothalamus plays a crucial r...

  Authors: Jie Zhou, Bin Zhang, Xiang Zhou, Fan Zhang, Qi Shu, Yan Wu, Hui-Min Chang, Ling Hu, Rong-Lin Cai and Qing Yu
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:43
 40. Cayratia albifolia C.L.Li (CAC), commonly known as “Jiao-Mei-Gu” in China, has been extensively utilized by the Dong minority for several millennia to effectively alleviate symptoms associated with autoimmune dis...

  Authors: Wei Wang, Zai-Qi Zhang, Yi-Chi Zhang, Yi-Qiang Wu, Zhuo Yang, Yong-Zhe Zheng, Jia-Hong Lu, Peng-Fei Tu and Ke-Wu Zeng
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:42
 41. LanGui tea, a traditional Chinese medicine formulation comprising of Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino, Cinnamomum cassia (L.) J. Presl, and Ampelopsis grossedentata (Hand-Mazz) W.T. Wang, has yet to have i...

  Authors: Ming Gu, Yu-jun Chen, Ya-ru Feng and Zhi-peng Tang
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:41
 42. Pyroptosis has been demonstrated being closely associated with the inflammatory progression in chronic rhinosinusitis (CRS). However, platycodon D (PLD) has emerged as a key anti-inflammatory mediator in the i...

  Authors: Ruizhi Wang, Yongchun Wang, He Liu, Jinxiang Zhu, Caishan Fang, Weizhen Xu, Zesheng Lu, Yajie Yan, Weiping He, Yan Ruan and Min Zhou
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:40
 43. Drunkenness and alcoholic liver disease (ALD) are critical public health issues associated with significant morbidity and mortality due to chronic overconsumption of alcohol. Traditional remedies, such as bear...

  Authors: Yarong Wang, Zhenzhuang Zou, Sihua Wang, Airong Ren, Zhaolin Ding, Yingying Li, Yifang Wang, Zhengming Qian, Baolin Bian, Bo Huang, Guiwei Xu and Guozhen Cui
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:39
 44. Osteoarthritis (OA) is a prevalent global health concern associated with the loss of articular cartilage and subchondral bone. The lack of disease-modifying drugs for OA necessitates the exploration of novel t...

  Authors: Tao Jiang, Jiahui Zhang, Beite Ruan, Xiaobing Xi, Zhuo Yang, Jianmin Liu, Hongyan Zhao, Xing Xu and Min Jiang
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:37
 45. Liver cirrhosis is a chronic liver disease with hepatocyte necrosis and lesion. As one of the TCM formulas Wuling Powder (WLP) is widely used in the treatment of liver cirrhosis. However, it’s key functional c...

  Authors: Qinwen Liu, Xiaowei Li, Yi Li, Qian Luo, Qiling Fan, Aiping Lu, Daogang Guan and Jiahui Li
  Citation: Chinese Medicine 2024 19:36